راهنماي يادگيري علوم

راهنماي يادگيري علوم

سوم راهنمايي و تكميلي

عبارات درست و غلط را مشخص كنيد.

صحيح     غلط   

1- در جسم نارسانا، به تعدادي كافي الكترون آزاد براي جابه جايي وجود دارد.

       

2- اختلاف پتانسيل الكتريكي عامل جريان الكتريكي در مدار است.

       

3- آمپرسنج هميشه در مدار به شكل موازي با بقيه ي اجزاي مدار قرار مي گيرد.

       

4- وقتي يك رشته سيم فلزي گرم مي شود، مقدار مقاومت الكتريكي آن كاهش مي يابد.

       

5- شدت جريان در تمام قسمت هاي يك مدار متوالي يكسان است و به محل قرار گرفتن آمپرسنج در مدار بستگي ندارد.

       

6- اختلاف پتانسيل الكتريكي بين دو نقطه در يك مدار الكتريكي را با وسيله اي به نام آمپرسنج اندازه مي گيرند.

        

7- آهنرباي الكتريكي يك آهنرباي موقتي است.

        

8- به ناحيه هايي از آهنربا كه خاصيت آهنربايي در آن نواحي بيش تر است قطب هاي آهنربا مي گويند.

        

9- به قوه و باتري مولد جريان الكتريكي مي گويند.

        

 


گزينه صحيح را انتخاب كنيد.

1- اگر به دو سر سيمي كه مقاومت آن 8 اهم است اختلاف پتانسيل 24 ولت وصل شود. شدت جريان عبوري از سيم چند آمپر خواهد بود؟

الف) 2

ب) 3

ج)

د)

 

2- در يك مدار الكتريكي ولت سنج و آمپر سنج را به ترتيب چگونه در مدار قرار مي دهند؟

الف) سري - سري

ب) سري – موازي

ج) موازي - موازي

د) موازي - سري

  

3- در شكل مقابل آمپرسنج مقدار 3 آمپر را نشان مي دهد، ولت سنج چند ولت را نشان مي دهد؟

الف) 3

ب) 2

ج) 9

د) 1

 

4- كدام يك از مواد زير به عنوان هسته آهنرباي الكتريكي به كار نمي روند؟

الف) آهن

ب) كبالت

ج) نيكل

د) فولاد

 

5- در شكل مقابل، ولت سنج و آمپرسنج به ترتيب كدام مقادير را نشان مي دهند؟

الف) ا1/5 Vو A ا45/0 

ب) ا1/5 Vو A ا45

ج) ا4/5 V و A ا45/0

د) Vا4/5 و A ا45

 

6- اگر شدت جريان الكتريكي در يك مدار معادل 3A باشد، ميزان، بار الكتريكي كه در مدت يك دقيقه در مدار شارش مي كند چقدر است؟

الف) 2 کولن

ب) 3 کولن

ج) 180 کولن

د) 90 کولن

 

7- يكاي اندازه گيري «شدت جريان الكتريكي» كدام است؟

الف) ولت

ب) كولن

ج) اهم

د) آمپر

 

8- در شكل مقابل اعدادي كه آمپرسنج و ولت سنج نشان مي دهند به ترتيب عبارتند از:

الف) 2 آمپر و 100 ولت

ب) 3 آمپر و 120 ولت

ج) 6 آمپر و 120 ولت

د) صفر آمپر  و 120 ولت

 

9- با توجه به قانون اهم كداميك از نمودارهاي زير در مورد رابطه اختلاف پتانسيل و شدت جريان درست است؟

     

الف)                            ب)                           ج)                           د)         

 

10- در شكل روبرو  قسمتي از يك مدار نشان داده شده است. مقاومت معادل اين قسمت چند اهم است؟

الف) 2

ب) 10

ج) 12

د) 16

 

11- اگر در مدار مقاومت الكتريكي ثابت باشد و اختلاف پتانسيل دو سر مدار را سه برابر كنيم. جريان الكتريكي مدار چند برابر خواهد شد؟

الف)5/1

ب) 2

ج) 3

د) تغير نمي كند.

 

12- در مدار شكل مقابل اگر آمپرسنج شماره ي 1 عدد 5/1 آمپر را نشان دهد آْمپرسنج شماره 2 چه شدت جرياني را نشان مي دهد.

الف) 5/0

ب) 1

ج) 5/1

د) 3

 

13- مقاومت الكتريكي يك وسيله برقي 20 اهم و شدت جريان برابر آمپر از آن مي گذرد. اختلاف پتانسيل دو سر آن چند ولت است؟

الف) 5

ب)

ج) 24

د) 80


نویسنده: porsa ׀ تاریخ: یک شنبه 24 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

CopyRight| 2009 , littlescientists.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com