راهنماي يادگيري علوم

راهنماي يادگيري علوم

سوم راهنمايي و تكميلي

عبارات درست و غلط را مشخص كنيد.
1) غلط
2) درست
3) غلط
4) غلط
5) درست
6) غلط
7) درست

8) درست

9) درست

 


گزينه صحيح را انتخاب كنيد.
1- اگر به دو سر سيمي كه مقاومت آن 8 اهم است اختلاف پتانسيل 24 ولت وصل شود. شدت جريان عبوري از سيم چند آمپر خواهد بود؟
گزينه (ب)


2- در يك مدار الكتريكي ولت سنج و آمپر سنج را به ترتيب چگونه در مدار قرار مي دهند؟
گزينه (د)


3- در شكل مقابل آمپرسنج مقدار 3 آمپر را نشان مي دهد، ولت سنج چند ولت را نشان مي دهد؟

گزينه (ج)

دليل: در مدار هاي سري جريان عبوري از همه مقاومت ها يكسان است بنابراين جريان عبوري از مقاومت 3 اهمي برابر 3 آمپر است اختلاف پتانسيل دو سر مدار برابر است

V= I R => V=3 × 3 = 9 v

 

 

4- كدام يك از مواد زير به عنوان هسته آهنرباي الكتريكي به كار نمي روند؟

گزينه (د)

دليل: فولاد جزء مواد فرومغناطيس سخت است. اين مواد پس از برداشتن ميدان مغناطيسي خاصيت آهن ربايي خود را حفظ مي كند بنابراين براي ساخت آهن رباهاي دائم مناسب هستند.

 

 

5- در شكل مقابل، ولت سنج آمپرسنج به ترتيب كدام مقادير را نشان مي دهند؟

گزينه (ج)

دليل: در اين مدار باتري ها به طور متوالي بسته شده اند پس ولتاژ نهايي از مجموع ولتاژ دو پيل حاصل مي شود كه ولت سنج آن را نشان مي دهد V = V1 + V2 => V = 3 + 1/5 = 4/5 V  براي آنكه شدت جريان را بدست مي آوريم

 

 

6- اگر شدت جريان الكتريكي در يك مدار معادل 3A باشد، ميزان، بار الكتريكي كه در مدت يك دقيقه در مدار شارش مي كند چقدر است؟

گزينه (ج)

I= ۳A

t= ۱min= ۶۰S

?=q


 

7- يكاي اندازه گيري «شدت جريان الكتريكي» كدام است؟
گزينه (د)

 

8- در شكل مقابل اعدادي كه آمپرسنج و ولت سنج نشان مي دهند به ترتيب عبارتند از:

گزينه (ج)

V=۱۲۰V

R = ۲۰ Ω

 

 

9- با توجه به قانون اهم كداميك از نمودارهاي زير در مورد رابطه اختلاف پتانسيل و شدت جريان درست است؟

گزينه (الف)

دليل: در مقاومت الكتريكي ثابت با افزايش اختلاف پتانسيل الكتريكي شدت جريان افزايش مي يابد

 

 

10- در شكل روبرو و قسمتي از يك مدار نشان داده شده است. مقاومت معادل اين قسمت چند اهم است؟

گزينه (د)

دليل: مقاومت هاي 4 و 6و 8 اهمي موازي هستند پس مقاومت معادل آن ها


مقاومت معادل 2 اهم با مقاومت  6 و 8 اهمي متوالي است پس

 

 

11- اگر در مدار مقاومت الكتريكي ثابت باشد و اختلاف پتانسيل در سر مدار سه برابر كنيم. جريان الكتريكي مدار چند برابر خواهد شد.

گزينه (ج)

دليل: طبق قانون اهم ( ) اختلاف پتانسيل و جريان الكتريكي با يكديگر رابطه مستقيم دارند.

 

12- در مدار شكل مقابل اگر آمپرسنج شماره ي 1 عدد 5/1 آمپر را نشان دهد آْمپرسنج شماره 2 چه شدت جرياني را نشان مي دهد.

گزينه (ج)

دليل: در يك مدار سري، مقدار جريان در كل مدار ثابت است.

 

13- مقاومت الكتريكي يك وسيله برقي 20 اهم و شدت جريان برابر آمپر از آن مي گذرد. اختلاف پتانسيل دو سر آن چند ولت است؟

گزينه (الف)

 


نویسنده: porsa ׀ تاریخ: یک شنبه 24 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

CopyRight| 2009 , littlescientists.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com