راهنماي يادگيري علوم

راهنماي يادگيري علوم

سوم راهنمايي و تكميلي

2 - گزينه درست را انتخاب كنيد

1) استخواني شدن غضروف ها تا چه سني ادامه مي يابد؟

الف) پايان جنيني

ب) كودكي

ج) نوجواني

د)جواني

 

2) وقتي روي پنجه هاي پا مي ايستيم استخوان هاي پا نظير كدام اهرم هستند.

الف) اول حالت دوم

ب) اول حالت اول

ج) دوم

د) سوم

 

3 - براي هر يك از عبارات زير يك كلمه مناسب انتخاب كنيد.

 

طناب محكمي كه از بافت پيوندي ساخته شده است و استخوان ها را در محل مفصل ها به هم متصل نگه مي دارد.

بزرگترين زرد پي بدن كه ماهيچه ساق پا را به پاشنه متصل مي كند

طناب هايي كه نيروي ماهيچه را به استخوان انتقال مي دهد.

نوعي بافت پيوندي كه رگ خوني ندارد.

 


نویسنده: porsa ׀ تاریخ: یک شنبه 24 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

CopyRight| 2009 , littlescientists.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com