راهنماي يادگيري علوم

راهنماي يادگيري علوم

سوم راهنمايي و تكميلي

2 - گزينه درست را انتخاب كنيد

1) استخواني شدن غضروف ها تا چه سني ادامه مي يابد؟
گزينه(د)

دليل: جواني زيرا تقسيمات غضروف اتصال تا پايان 20 سالگي ادامه دارد و طول استخوان ها تا دوران جواني زيادتر مي شود.

2) وقتي روي پنجه هاي پا مي ايستيم استخوان هاي پا نظير كدام اهرم هستند.

گزينه (ج)

 دليل: اهرم نوع دوم زيرا در اين حالت وزن بدن بين نيروي محرك و تكيه گاه قراردارد.


 براي هر يك از عبارات زير يك كلمه مناسب انتخاب كنيد.
الف)
رباط

ب) آشيل

ج) زردپي

د) غضروف

 


نویسنده: porsa ׀ تاریخ: یک شنبه 24 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

CopyRight| 2009 , littlescientists.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com