راهنماي يادگيري علوم

راهنماي يادگيري علوم

سوم راهنمايي و تكميلي

 

۵- براي از بين بردن سختي موقت و دايم ، کداميک از موارد زير صحيح است ؟

الف) سرد کردن – افزودن سديم کلريد 
ب) افزودن سديم کربنات – گرم کردن
 
ج) افزودن سديم کلريد – سرد کردن
 
د) گرم کردن – افزودن سديم کربنات

۶- سختي آب به کداميک از يون هاي زير مربوط است ؟

الف) فقط Ca2+ 
ب)فقط
 Fe2+ 
ج)فقط
 Mg2+ 
د)
 Ca2+ و Mg2+ و Fe2+

۷- کداميک ا زيون هاي زير باعث آلودگي آب نمي شود ؟

الف) Hg2+ 
ب)
 Na+ 
ج)
 Cd2+ 
د)
 Pb2+

۸- هر چه دماي مناسب آب براي زندگي يک نوع ماهي کمتر باشد ميزان DO لازم براي زندگي آن ماهي ....................

الف) کمتر است 
ب) بيشتر است
 
ج)فرق نمي کند
 
د) مناسب است

۹- نزديک به .......... سطح زمين و .......... جرم بدن ما آب است .

الف) 3/4 ، 1/3 
ب) 3/4، 2/3
 
ج)1/2، 1/3
 
د) 2/4، 2/3

۱۰- يک پشه مي تواند روي آب بخوابد ، اين نشانگر کدام ويژگي آب است ؟

الف) ظرفيت گرمايي ويژه زياد 
ب) تغيير حجم به هنگام يخ زدن
 
ج) کشش سطحي زياد
 
د) پيوند هاي کووالانسي

 

 

 

 

 

سئوالات تشريحي

۱- محلول سيرنشده ، سيرشده و فراسيرشده هرکدام به چه معناست ؟ چگونه مي توان آنها را از يکديگر تشخيص داد ؟ 

۲- باران اسيدي چيست و چه ضرري براي زندگي انسان دارد ؟ توضيح دهيد . 

۳- حداقل دماي آب در کف درياها c ْ۴ است و از اين دما پائين تر نمي رود . اين مسئله را چگونه توجيه مي کنيد. 

۴- منظور از سختي موقت و دايم آب چيست ؟ اين سختي ها مربوط به کدام يون هاست؟ سختي را چگونه مي توان برطرف کرد ؟ توضيح دهيد . 

۵- چه پيوندهايي بين مولکول هاي آب وجود دارد ؟ توضيح دهيد ، اين پيوند ها چه تاثيري د رخواص آب بوجود آورده است ؟ 

۶- اصطلاح DO به چه معناست ؟ ميزان DO با دما چگونه تغيير مي کند ؟ 

۷- با چه آزمايشي مي توان فرضيه ي دوقطبي بودن مولکول آب را ثابت کرد ؟ 

۸- تصفيه آب شامل چه مراحلي است ؟ توضيح دهيد . 

۹- منظور از ضريب خطر يون هاي سنگين چيست ؟ از چه رابطه اي به دست مي آيد ؟ 

واژه هاي زير را تعريف کنيد . 
يون – والانس – عنصر – پيوند قطبي – زيست تخريب پذير –
 DO – انحلال پذيري


نویسنده: kimiya ׀ تاریخ: شنبه 20 اسفند 1390برچسب:سوال ها و پاسخ هاي تكميلي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

CopyRight| 2009 , littlescientists.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com