راهنماي يادگيري علوم

سوم راهنمايي و تكميلي

1- عبارت درست و نادرست را مشخص كنيد.

الف) درست

دليل: استخوان هاي پهن داراي بافت اسفنجي هستند و بافت اسفنجي عمل خون سازي انجام مي دهد.

ب) غلط

دليل: كلسيم و فسفر ماده معدني است و مواد معدني شكننده هستند بنابراين در برابر ضربه مقاوم نيستند بلكه در برابر فشار مقاومند.

ج) درست

دليل: بافت غضروفي رگ خوني ندارد و چون نياز غذايي خود را از طريق انتشار تأمين مي كند سرعت آن كند است. اما استخوان از طريق خون تغذيه مي شود.ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: یک شنبه 24 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

1- عبارت درست و نادرست را مشخص كنيد.

صحيح     غلط   

الف) استخوان جناغ سينه در توليد گلبول قرمز خون نقش دارد.

       

ب) كلسيم و فسفر موجود در استخوان، مقاومت آن را در برابر ضربه زياد مي كند.

       

ج) سرعت ترميم غضروف ها كمتر از بافت استخوان است.

       ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: یک شنبه 24 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

جاهاي خالي را با استفاده از كلمات داخل پرانتز كامل كنيد.
1) رسانا
2) ولت
3) آمپرسنج

4) کم تر
5) جذب
6) قوی
7)
سخت

8) مقاومت الکتریکی

9) اختلاف پتانسیل الکتریکیادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: یک شنبه 24 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

جاهاي خالي را با استفاده از كلمات داخل پرانتز كامل كنيد.

 

1- الكترون هاي آزاد با جابه جا شدن در داخل

 باعث جابه جايي بارالكتريكي مي شوند

2- اختلاف پتانسيل الكتريكي را با يكايي به نام

 اندازه مي گيرند.

3- شدت جريان هر مدار با وسيله اي به نام

اندازه گيري        مي شود.

4- در يك مدار الكتريكي، هر چه مقاومت الكتريكي يك مدار بيش تر باشد، شدت جريان الكتريكي در مدار

است.

5- در آهن ربا، قطب هاي غير همنام يكديگر را

مي كنند.

6- مواد پارامغناطيسي در ميدان هاي مغناطيسي

خاصيت مغناطيسي پيدا مي كنند.

7- مواد فرومغناطيس

براي ساخت آهنرباهاي دايم مناسب هستند.

8- نسبت ولتاژ دو سر يك رسانا به شدت جرياني كه از آن مي گذرد برابر

رسانا است.

9- عامل ايجاد جريان الكتريكي در يك مدار

است.

 

 


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: یک شنبه 24 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

جاهاي خالي را با استفاده از كلمات داخل پرانتز كامل كنيد.
1) منفی
2) ربایشی
3) الکترون ها

4) منفی
5) صاعقه
6) برق گیر
7)
ربایشیادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: یک شنبه 24 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 

جاهاي خالي را با استفاده از كلمات داخل پرانتز كامل كنيد.

 

1- بار الكتريكي اي كه در بادكنك ايجاد مي شود (و بارهاي مشابه آن) را بار الكتريكي مي نامند
2- دو جسم كه بارالكتريكي غيرهمنام دارند، بر يكديگر نيروي وارد مي كنند.
3- در يك اتم در حالت عادي، تعداد پروتون ها هميشه با تعداد مساوي است.
4- اگر تعدادي الكترون به يك اتم افزوده شود، اتم داراي بارالكتريكي مي شود
5- به تخليه ي الكتريكي بين ابر و زمين گفته مي شود.
6- براي حفاظت ساختمان هاي بلند از خطر آذرخش، از وسيله اي به نام استفاده مي شود
7- بين الكترون و پروتون نيروي الكتريكي وجود دارد.

 


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: یک شنبه 24 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

جاهاي خالي را با استفاده از كلمات داخل پرانتز كامل كنيد.
1) سطح
2) بیش تر
3) بیش تر

4) فشار
5) بارومتر
6) برابر
7) كم ترادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: یک شنبه 24 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

جاهاي خالي را با استفاده از كلمات داخل پرانتز كامل كنيد.

 

1) فشار در واقع مقدار نيرويي است كه به طور عمود بر واحد وارد مي شود.
2) اگر نيرو ثابت بماند، هر چه مساحت سطحي كه نيرو برآن وارد مي شود، كوچك تر و كم تر باشد، ميزان فشار وارد بر سطح است.
3) در مايعات، هر چه ارتفاع ستون مايع بيش تر باشد، نيروي وزن مايع بر سطح زيرين خود مي شود.

4) مايعات،

را به خوبي و به طور يكسان در همه ي جهات منتقل مي كنند.
5)براي اندازه گيري فشار هوا از دستگاهي به نام استفاده مي شود.
6) مقدار فشار در يك نقطه ي درون مايع در تمام جهات است.
7)فشار هوا در قله ي اورست از فشار هوا در دامنه ي آن است.

 


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: یک شنبه 24 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

جاهاي خالي را با استفاده از كلمات داخل پرانتز كامل كنيد.
1) توان
2) بيش تر
3) بازده

4) بيش تر
5) دوم
6) گوه
7) پیچ

8)  پیچیده
9) افزايش مسافت اثر نيرو
10) كم ترادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: شنبه 23 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

 

1) میزان کار انجام شده در واحد زمان

می گویند.

2) در یک ماشین هر چه مدت زمان انجام کار کم تر باشد, توان

است.

3) در هر وسیله, نسبت کار مفید به انرژی داده شده به دستگاه را

می گویند.

4) مزیت مکانیکی اهرم نوع دوم همواره

از یک است.

5) قرقره متحرک اهرم نوع

است.

6) سطح شیب دار متحرک را

می گویند.

7) از ترکیب

و گوه, مته به وجود می آید.

8) دوچرخه یک نوع ماشین

است.

9) در یک چرخ و محور اگر نیروی محرک بر محور و نیروی مقاوم بر چرخ وارد شود آن چرخ و محور با

به ما کمک می کند.

10) اگر در یک ماشین مزیت مکانیکی افزایش یابد, ماشین برای انجام کار به نیروی محرک

نیاز دارد.
 

 


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: شنبه 23 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

- جملات زير را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد.

الف) هيدروژن

ب) دب اكبر

ج) لكه خورشيدي

د) عطارد

 


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: شنبه 23 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

- جملات زير را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد.

 

الف) حدوده 80 درصد منظومه شمسي از

مي باشد.

ب) معروف ترين صورت فلكي

 مي باشد.

ج) قسمت هاي سردتر سطح خورشيد را

مي گويند.

د) سياره

اتمسفر ندارد.

 

 


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: شنبه 23 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

- جملات زير را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد.

الف) زلزله

ب) جزاير قوسي

ج) چگالي

 

 

  


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: شنبه 23 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

1- جملات زير را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد.

 

الف: در حاشيه تمام ورقه ها هميشه  ايجاد مي گردد.
ب: مجموعه جزايري كه در ميان اقيانوسها از آب بيرون مي آيند نام دارند.
ج: بر اثر تغيير مواد خميري شكل نرم كره به سمت بالا حركت مي كند.


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: شنبه 23 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 

1- جملات زير را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد.
الف) فسيل
ب) DNA
ج) كم عمق دريا
د) رسوبي


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: شنبه 23 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

1- جملات زير را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد.

 

الف: آثار جانداران در بين سنگ ها  گويند.
ب: در عمل جهش تغيير در ساختمان صورت مي گيرد
ج: مناسب ترين محيط آبي جهت تشكيل فسيل مي باشد.
د: بيش ترين شواهد زمين شناسي بين سنگ هاي مي باشد.

 

 


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: شنبه 23 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀


1- با استفاده از كلمات داده شده جملات را كامل كنيد.
الف) پيوند كووالاسي
ب) تركيب يوني
ج) كمتر از 7

هـ) يون

 


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: شنبه 23 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀


1- با استفاده از كلمات داده شده جملات را كامل كنيد.

 

الف) جاذبه اي كه اتمهاي يك مولكول را در تركيب مولكولي كنار هم نگه مي دارد

نام دارد.

ب) از حل شدن

در آب، رسانايي الكتريكي آب افزايش مي يابد.

د) PH محلولي كه با برموتيمول بلو رنگ زرد در مي آيد

است.

ه) به ذره اي كه الكترون ها و پروتون هايش برابر نباشد

مي گويند.ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: شنبه 23 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀


1- با استفاده از كلمات داده شده جملات را كامل كنيد.
الف) عدد جرمي
ب) شيميايي
ج) بورادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: شنبه 23 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

1- با استفاده از كلمات داده شده جملات را كامل كنيد.

 
الف) به مجموع تعداد پروتنها و نوترونهاي يك اتم مي گويند
ب) ايزوتوپهاي يك عنصر خواص يكساني دارند
د) در مدل اتمي الكترونها بر روي مدارهاي متحدالمركزي به دو هسته مي چرخندادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: شنبه 23 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , littlescientists.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com